Algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer

Algemeen

Provincie Overijssel streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid en actualiteit belangrijke factoren zijn. Een van de diensten is pendle.nl. Het is een web applicatie. Voor het gebruik van deze web applicatie geldt een aantal gebruiksvoorwaarden die hieronder worden toegelicht. Provincie Overijssel wil volstrekt transparant zijn in de wijze waarop zij, als verantwoordelijke, omgaat met de verwerking van aan haar ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens. Ook dit wordt hier nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Provincie Overijssel de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Naam en contactgegevens verantwoordelijke organisatie:
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Tel. +31(0)38 – 425 48 88

In het landelijke programma Beter Benutten nemen rijk, 12 regio’s en bedrijfsleven maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. In de regio Twente heeft Twente Mobiel, als projectorganisatie van de provincie Overijssel, en de regio Zwolle / Kampen samen pendle.nl ontwikkeld. Met pendle.nl kan een medewerker, die in de regel met de auto naar het werk rijdt, uitrekenen wat jaarlijks zijn/haar kosten voor het woon-werkverkeer zijn. En vervolgens kan de medewerker die kosten vergelijken met de kosten van alternatieve vervoersmiddelen. Beoogd doel is een kostenvergelijking te laten zien, waardoor medewerkers bewust worden van de werkelijke kosten, en ook CO2 uitstoot en verbrande calorieën en daardoor mogelijk hun reisgedrag beïnvloeden. Het uiteindelijk doel van pendle.nl is medewerkers in de spits van de auto op ander vervoer te laten overstappen. De provincie Overijssel is eigenaar van deze web applicatie.

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor jou als gebruiker van Pendle.nl. Door gebruik van Pendle.nl geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

 • Je mag Pendle.nl alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Commercieel gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op Pendle.nl, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming van Provincie Overijssel is verkregen.
 • Voor de Quick scan heb je géén inlognaam en wachtwoord nodig. Dat is wel het geval bij de Uitgebreide scan. Je registreert je en logt in. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheimhouden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen. Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan via het contactformulier. Wij sturen je dan zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens.
 • Je hebt geen toestemming Pendle.nl te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van Pendle.nl te belemmeren.

Privacy verklaring

Je vult als gebruiker van Pendle.nl een aantal gegevens in.

 1. Onderdeel Quick scan
  Je vult hier in de postcodes woon- en werkadres, aantal werkdagen per week, hoofdvervoermiddel en de ontvangen woon-werkvergoeding. Deze gegevens worden anoniem op de server of bewaard en worden in geen geval aan een e-mailadres of IP-adres gekoppeld.
 2. Onderdeel Uitgebreide scan.
  Je maakt hier een account aan met je basisgegevens. Dat zijn je e-mailadres, de postcode van de werk en de postcode van je huis. Dit account blijft bewaard totdat je je uitschrijft. Je huidige situatie en ieder te berekenen alternatief blijft gekoppeld aan je account. Zolang het account actief is, blijven alle gegevens bewaard, al dan niet volledig.

Persoonlijke gegevens zijn in geen geval direct naar de gebruiker te herleiden.

Pendle.nl verzamelt persoons- en gebruiksgegevens alleen voor de werking en verbetering van de app . De verzamelde persoons- en gebruiksgegevens worden versleuteld verzonden via een beveiligde https-verbinding en versleuteld opgeslagen op een beveiligde server in het datacentrum van TransIP die op naam staat van de provincie Overijssel.

Provincie Overijssel wil graag weten in hoeverre het gebruik van Pendle.nl tot ander reisgedrag leidt. Daarom wordt aan je gevraagd of Provincie Overijssel je hierover mag benaderen. Het e-mailadres dat hiervoor wordt gevraagd wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt. De antwoorden op de valuatievragen worden niet aan persoonsgegevens zoals e-mailadressen gekoppeld.

Provincie Overijssel stelt je persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, ook niet aan werkgevers, behoudens:

 • Indien Provincie Overijssel hiertoe wettelijk wordt verplicht;
 • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of de rechten van Provincie Overijssel te beschermen;
 • Indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker.

Pendle.nl gebruikt cookies. Dit zijn eenvoudige kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De inlogcookie is alleen op verzoek (bij aanvinken “remember me”) en is 2 weken geldig. Daarnaast is er een cookie voor de Quick scan (tijdelijk bewaren van ingevulde gegevens om deze aan te passen via de terugknop bij resultaten) en is 1 dag geldig). Google Analytics levert dit ook statistische cookies op. De Uitgebreide scan vereist geen cookies.

De app plaatst geen zogeheten 'tracking cookies' die jouw gedrag bijhouden.

Disclaimer

Provincie Overijssel stelt Pendle.nl met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van gebruikers (medewerkers), maar Provincie Overijssel garandeert niet dat Pendle.nl altijd vrij van virussen is, noch dat Pendle.nl te allen tijde beschikbaar is, inhoudelijk 100% correct is en foutloos werkt. De werkzaamheid van de applicatie is bovendien tevens afhankelijk van de gebruikte software op de mobiele telefoon/pc en de kwaliteit van de internetverbinding. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan de op Pendle.nl vermelde resultaten. Provincie Overijssel is op geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van de gebruikers voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van Pendle.nl, ongeacht de aard en/of omvang.

Door Pendle.nl te gebruiken verklaart de gebruiker in te stemmen met de in dit document vermelde gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Provincie Overijssel maakt, voor de inhoud van Pendle.nl, ook gebruik van diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot de diensten van Google Inc. (o.a. Google Maps, Google Analytics en 9292 (reisadvies en kosten).

Provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen vanaf Pendle.nl naar websites van derden, noch voor de wijze waarop door die derden wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Verwezen wordt naar het privacybeleid van de desbetreffende websites voor meer informatie. Een hyperlink of andere verwijzing impliceert niet dat het Provincie Overijssel aan de desbetreffende organisatie is verbonden, noch dat Provincie Overijssel de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, ten aanzien van Pendle.nl en de hierop geplaatste inhoud, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s en iconen, komen exclusief toe aan Provincie Overijssel en/of haar licentiegevers. Indien je verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kan je voor een licentie contact opnemen met Provincie Overijssel. Provincie Overijssel en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de gebruiksvoorwaarden of de bescherming van jouw persoonlijke gegevens door Provincie Overijssel kan je reageren via het contactformulier op Pendle.nl.

Wijzigingen

Provincie Overijssel behoudt zich het recht voor om, waar nodig, het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen.

Zwolle, december 2016